Regulamin

Regulamin sklepu internetowego VOLKING.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został stworzony na potrzeby Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.volking.pl prowadzony jest przez Tomasza Adamskiego prowadzącego działalność gospodarczą od firmą VOLKING TOMASZ ADAMSKI z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Wincentego Witosa 25 lok. 22, 15-660 Białystok), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9661572057, REGON 200215378, posiadającego adres poczty elektronicznej sklep@volking.pl.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

3. Każdy Użytkownik Sklepu może skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w pkt 1.

4. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizowania, a także prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 2. DEFINICJE

1. „Cena” – oznacza wartość pieniężną brutto Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar od Usługodawcy. Stosowana jest przez Usługodawcę w celu oznaczenia danego Towaru i umieszczana jest w ramach Sklepu obok informacji o Towarze. Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru do Użytkownika. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto, po uwzględnieniu rabatu.

2. „Dzień roboczy” – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. „Formularz zamówienia” – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. „Klient/Kupujący” – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie, zarówno Konsument jak i osoba nieposiadająca statusu Konsumenta.

5. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6. „Konsument” – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. „Konto użytkownika” – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę w zbiorze zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

8. „Koszyk” – oznacza funkcję Sklepu internetowego wykorzystywaną w celu wyboru, dodawania i tworzenia listy zamówienia Towaru przez Użytkownika w ramach procedury składania Zamówienia.

9. „Koszty dostawy” – oznacza opłatę za dostawę Towaru(ów) do Użytkownika, będących przedmiotem danej Umowy Sprzedaży. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Wysokość Kosztów dostawy Towaru zależy od sposobu dostarczenia Towaru wybranego przez Użytkownika.

10. „Kupon” – oznacza funkcję Sklepu internetowego składający się z ciągu liczb i liter upoważniający jego posiadacza do nabycia Towaru w obniżonej Cenie. Kupon obniża Cenę Towaru w sposób procentowy.

11. „Indywidualne Zamówienie” – oznacza zamówienie przez Klienta Towaru niestandardowego, niedostępnego na stałe w ofercie Sklepu internetowego Sprzedawcy z obowiązkiem przedpłaty.

12. „Regulamin” – oznacza Regulamin Sklepu internetowego, który został sporządzony i jest stosowany przez Usługodawcę.

13. „Sklep internetowy” – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.volking.pl.

14. „Towar” – dostępna w witrynie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. „Umowa sprzedaży” – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, przez którą Klient kupujący Towar zobowiązuje się zakupiony Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, a Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu go.

16. „Usługodawca/Sprzedawca” – Tomasz Adamski prowadzący działalność gospodarczą od firmą VOLKING TOMASZ ADAMSKI z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Wincentego Witosa 25 lok. 22, 15-660 Białystok), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9661572057, REGON 200215378, posiadający adres poczty elektronicznej sklep@volking.pl oraz Sklep internetowy pod adresem www.volking.pl.

17. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

18. „Użytkownik Sklepu” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy o świadczenie Usług; podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu albo podmiot, który zawarł Umowę Sprzedaży.

19. „Zamówienie” – oznacza oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży z Usługodawcą składane za pomocą Formularza Zamówienia.

§ 3. USŁUGI ŚWIADCZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Usługodawca świadczy w ramach Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

1) Usługę www polegającą na udostępnianiu danych i informacji umieszczonych w witrynie Sklepu internetowego, poprzez wyświetlanie strony Sklepu internetowego o określonym adresie URL z możliwością wyszukiwania i przeglądania dostępnych podstron;
2) możliwość zapoznania się z Regulaminem,
3) możliwość zapoznania się z opisem Towaru, jego zdjęciem oraz specyfikacją,
4) możliwość skorzystania z usługi złożenia Zamówienia przez skorzystanie z Formularza zamówienia;
5) usługę polegającą na stworzeniu i utrzymaniu Konta użytkownika, które Użytkownik Sklepu może stworzyć podając nazwę użytkownika i wybrane przez siebie hasło do konta;
6) usługę złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta Towaru do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Usługa Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§ 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym Towaru za pomocą Formularza Zamówień i nie wymaga uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym.

2. Klient może składać zamówienia na stronie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Prezentowane przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w polskich złotych i uwzględnia koszt podatku od towarów i usługi. O łącznej Cenie Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza zamówień w ramach Sklepu internetowego następuje zgodnie z następującą procedurą i poniższymi zasadami:

1) jeżeli Użytkownik posiada Konto użytkownika i chce skorzystać z niego składając Zamówienie powinien zalogować się do swojego Konata w Sklepie internetowym podając przy tym nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło. Jeżeli Klient nie posiada Konta użytkownika może je założyć przy wypełnianiu Formularza zamówienia;
2) Klient może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania Konta użytkownika na Stronie www Sklepu internetowego;
3) zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez dodanie do Koszyka wybranego Towaru,
4) po dodaniu do Koszyka wszystkich wybranych przez Klienta Towarów, Klient powinien dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy;
5) po złożeniu przez Klienta Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Klientowi stałego wglądu do treści niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego, a także przez jednoczesne przesłanie Klientowi w wiadomości e-mailowej zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest także każdorazowo utrwalana w systemie informatycznych Sklepu internetowego Sprzedawcy.

7. Klient może złożyć Indywidualne Zamówienie na Towar niedostępny w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Zamówienie powinien złożyć za pośrednictwem Strony internetowej www.volking.pl , drogą e-mailową na adres: sklep@volking.pl, bądź telefonicznie pod numerem ……

§ 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia obejmującego Cenę wszystkich Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży oraz Kosztów dostawy.
2. Ceny Towarów podawane na stronie Sklepu internetowego Usługodawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
3. Klient po złożeniu Zamówienia może wybrać następujące metody płatności udostępnione przez Usługodawcę:

1) przedpłata na numer rachunku bankowego Usługodawcy: 88 2530 0008 2012 1067 5369 0001;
2) przedpłata za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej;
3) za pobraniem, co oznacza, że Klient może zapłacić za Towar gotówką przy odbiorze do rąk kuriera dostarczającego Towar;
4) gotówką przy odbiorze w siedzibie Usługodawcy.

4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Usługodawcy.
5. Usługodawca do każdego realizowanego Zamówienia wystawia paragon fiskalny bądź fakturę VAT.
6. W celu realizacji przez Sprzedającego Indywidualnego Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 7, Klient zobowiązany będzie dokonać przedpłaty w wysokości co najmniej 50 % Ceny Towaru.

§ 6. TERMIN DOSTAWY I ODBIÓR TOWARU

1. Dostawa Towaru do Kupującego na adres wskazany w Formularzu zamówienia jest usługą odpłatną, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby wysłać Kupującemu zamówiony Towar w czasie 24 godzin od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na swoim rachunku bankowym.
3. Sprzedawca zaznacza, iż realizacja i dostawa Indywidualnego Zamówienia nie jest możliwa w ciągu 24 godzin od zaksięgowania przedpłaty za Zamówienie na swoim rachunku bankowym. Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedającego o procesie realizacji Indywidualnego Zamówienia oraz przewidywanym terminie dostawy i odbioru Towaru.
4. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o przewidywanym terminie dostarczenia przez kuriera zamówionego Towaru drogą e-mailową.
5. Kupując może odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie Sprzedającego.
6. Dostawa do Kupującego zamówionego Towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą świadczącą usługi dostawcze i kurierskie.
7. Koszty dostawy Towaru podawane na stronie Sklepu internetowego Usługodawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
8. Koszty dostawy Towaru do Klienta (w tym koszty transportu, dostarczenia i usługi kurierskiej) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej Kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia na stronie Sklepu internetowego w Podsumowaniu koszyka.
9. W momencie odbioru Towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego przyjęcie. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych przepisami art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, tj:

1) jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
2) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wskazanego w pkt 1 rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik/kurier.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zarówno drogą elektroniczną na adres: sklep@volking.pl jak również w formie pisemnej na formularzu.
4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie pisemnej powinno zostać złożone przez najpóźniej o ostatnim dniu terminu w siedzibie Sprzedawcy lub powinno zostać wysłane w placówce pocztowej na adres siedziby Sprzedawcy.
5. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego drogą elektroniczną Konsumentowi w ten sam sposób.
6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
7. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.
10. Zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta, przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8. WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca oświadcza, iż nie jest producentem Towarów zamieszczonych w ofercie Sklepu internetowego www.volking.pl.
2. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie Towary widniejące w ofercie Sklepu internetowego www.volking.pl są nowe i objęte gwarancją producenta.
3. Sprzedawca wraz z Towarem wyda Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT.
4. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.
5. Jeśli warunki gwarancyjne producenta przewidują taką możliwość, Kupujący może korzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta Towaru za pośrednictwem Sprzedawcy.
6. Kupujący powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych do producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.
7. Kupujący może wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego Towaru niezależnie od uprawnień wskazanych w warunkach gwarancji producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 9. REKLMACJE

1. Klient jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób tak, aby trafiła ona do Usługodawcy i aby ten mógł się z nią zapoznać.
3. Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
5. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pkt 3, uważa się, że uznał reklamację.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dane osobowe Klienta pozyskane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń Klienta.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:

1) zmiany przepisów prawa;
2) zmiany sposobów płatności i dostaw Towaru do Klienta w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu;
3) rozbudowy lub zmiany w funkcjonowaniu Sklepu internetowego w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany w ich dotychczasowym zakresie;
4) wprowadzenia odpłatności nowych Usługi;
5) zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,
6) zmiany warunków technicznych świadczenia Usług w Sklepie internetowym lub witryny internetowej.

3. Zmiany Regulaminu nie znajdują zastosowania do Umów sprzedaży zawartych przed dniem dokonania zmiany Regulaminu i jej opublikowania.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02. 2021 r.

Polityka prywatności